Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Ton Leijten

Functie: Db-lidPolitiek: Geborgde zetel Agrariërs
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ton Leijten heeft in zijn portefeuille: Watersysteem landelijk gebied, Bodemdaling, KRW ecologie, Agenda Vitaal platteland, Schaliegas en Siteholdergroep Schokland.

Ton Leijten is de 3e loco dijkgraaf.

Dhr. Camiel Maenhout

Functie: Db-lidPolitiek: Fractie Bedrijven - geborgde zetel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Heemraad Camiel Maenhout heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering – doelmatigheid, lange termijn, Samen Beter Werken, Vergunningverlening, handhaving, watertoezicht, HWH, GBLT en NLE.

Camiel Maenhout is de vierde locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Heemraad Camiel Maenhout van het Waterschap Zuiderzeeland heeft de portefeuille 'bedrijfsvoering, vergunningverlening en handhaving', bestaand uit: OostvaardersWold, Doelmatigheid/rechtmatigheid en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Operationeel beleid, Beheer, Rechtmatigheid, Doelmatigheid, Rekenkamer, Implementatie, Oostvaarderwold, Vergunningverlening / handhaving en Vliegveld Lelystad.
Aanverwant:2007Dhr. Camiel Maenhout, Statenlid, VVD Flevoland, Provincie Flevoland

Dhr. Jan Nieuwenhuis

Functie: Db-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie
In dienst sinds: januari 2005 (14 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Nieuwenhuis heeft in zijn portefeuille: Waterveiligheid
Stedelijk waterbeheer en Klimaatadaptieve stad, Natuur, Medegebruik - cultuurhistorie en WBP coördinatie.

Jan Niewenhuis is de 1e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Loco-dijkgraaf en heemraad Jan Nieuwenhuis heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Water, Wonen en Natuur', bestaand uit: Havenontwikkeling Flevokust, Operationaliseren buitendijkse Gebieden, Samenwerkingsstrategie, Normering Waterkeringen (HWBP), ‘Brede kijk’, Richtlijn Overstromingsrisico's, Regionale Ontwikkeling Almere, WBP, Buitendijks, Vaarwegbeheer, Stedelijk water (incl. baggeren, excl. provinciale vaarten), Baggerbeleid, Klimaatbestendigheid (incl. NBW wateropgave 2015-2050) en TOP-lijst-gebieden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had plaatsvervangend dijkgraaf Nieuwenhuis de portefeuille: WBP, Gebiedsprocessen, ‘Brede kijk’, Stedelijk water, Baggervisie/programma, Wateropgave 2050, Richtlijn overstromingsrisico, Overdracht grondwatertaken, Almere (implementatie schaalsprong) en Containerterminal Almere.
Aanverwant:2003 - heden Dhr. Jan Nieuwenhuis, Hoofdafdeling, gemeente Zeewolde

Mevr. Lida Schelwald-van der Kley

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Heemraad Lida Schelwald-van der Kley heeft in haar portefeuille: Waterkwaliteit, Afvalwaterketen, Buitenlandbeleid, STOWA, Aqualysis en NWB-fonds.

Lida Schelwald-van der Kley is 2e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Heemraad Lida Schelwald - van der Kley heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Schoon water', bestaand uit:
MVO, Internationale samenwerking, SAWA, DE-on, Slibstrategie, Afvalwaterketen, Visbeheerplan, Emissiebeheer en Zwemwater.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had Lida Schelwald de portefeuille: Operationeel beleid, Beheer, Samenwerken in de afvalwaterketen, Innovatie, Duurzaam/Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Implementatie Kaderrichtlijn Water e n het internationaal beleid.