Overheid in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Pagina 2 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Hetty Klavers

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: oktober 2013 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Waterschap vertegenwoordigen in en buiten rechte, Calamiteiten, Waterschap & Samenleving, Communicatie & Educatie en Bovenregionale projecten.

Bestuursperiode 2013-2015
Dijkgraaf Hetty Klavers heeft in haar portefeuille: Algemeen: institutioneel (incl. RKC), calamiteiten, integriteit en communicatie, Samenwerkingsstrategie, Organisatieontwikkeling, Bestuursakkoord water, Deltaprogramma, Bypass Kampen en IJmeer/Markermeer.

De voorzitter dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt Hetty Klavers het waterschap in en buiten rechte en is zij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hetty Klavers was programmadirecteur van het Deltaprogramma Ijsselmeer.

Dhr. Anne Kolmer

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Ton Leijten

Functie: Db-lidPolitiek: Werk aan Water Flevoland
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ton Leijten heeft in zijn portefeuille: Watersysteem landelijk gebied, Bodemdaling, KRW ecologie, Agenda Vitaal platteland, Schaliegas en Siteholdergroep Schokland.

Ton Leijten is de 3e loco dijkgraaf.

Dhr. Camiel Maenhout

Functie: Db-lidPolitiek: Fractie Bedrijven - geborgde zetel
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Heemraad Camiel Maenhout heeft in zijn portefeuille: Bedrijfsvoering – doelmatigheid, lange termijn, Samen Beter Werken, Vergunningverlening, handhaving, watertoezicht, HWH, GBLT en NLE.

Camiel Maenhout is de vierde locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Heemraad Camiel Maenhout van het Waterschap Zuiderzeeland heeft de portefeuille 'bedrijfsvoering, vergunningverlening en handhaving', bestaand uit: OostvaardersWold, Doelmatigheid/rechtmatigheid en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Operationeel beleid, Beheer, Rechtmatigheid, Doelmatigheid, Rekenkamer, Implementatie, Oostvaarderwold, Vergunningverlening / handhaving en Vliegveld Lelystad.
Aanverwant:2007Dhr. Camiel Maenhout, Statenlid, VVD Flevoland, Provincie Flevoland

Mevr. Ellen Marcusse

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Jaap Naaktgeboren

Functie: Db-lidPolitiek: Agrarisch Ongebouwd
Coalitie
In dienst sinds: januari 2005 (12 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Heemraad Jaap Naaktgeboren van het waterschap Zuiderzeland heeft als portefeuille 'Voldoende water/Veiligheid', bestaand uit: Versnellingsscenario duurzame oevers, Grondwater/GGOR, Muskusrattenbestrijding, Evaluatie wateraanvoer, Baggeren buiten bebouwde kom (alle tochten en provinciale vaarten, ook in bebouwde kom) en NBW-programma, doelstellingen 2015.

Eerder had Jaap Naaktgeboren de portefeuille: Operationeel beleid en beheer, Beleid waterkeringen, Operationaliseren buitendijkse gebieden, Duurzame oevers, Wateropgave 2015 en Overdracht muskusrattenbestrijding.

Dhr. Jan Nieuwenhuis

Functie: Db-lidPolitiek: Water, wonen en natuur
Coalitie
In dienst sinds: januari 2005 (12 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Jan Nieuwenhuis heeft in zijn portefeuille: Waterveiligheid
Stedelijk waterbeheer en Klimaatadaptieve stad, Natuur, Medegebruik - cultuurhistorie en WBP coördinatie.

Jan Niewenhuis is de 1e loco-dijkgraaf.

Bestuursperiode 2009-2015
Loco-dijkgraaf en heemraad Jan Nieuwenhuis heeft binnen het waterschap Zuiderzeeland de portefeuille 'Water, Wonen en Natuur', bestaand uit: Havenontwikkeling Flevokust, Operationaliseren buitendijkse Gebieden, Samenwerkingsstrategie, Normering Waterkeringen (HWBP), ‘Brede kijk’, Richtlijn Overstromingsrisico's, Regionale Ontwikkeling Almere, WBP, Buitendijks, Vaarwegbeheer, Stedelijk water (incl. baggeren, excl. provinciale vaarten), Baggerbeleid, Klimaatbestendigheid (incl. NBW wateropgave 2015-2050) en TOP-lijst-gebieden.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder had plaatsvervangend dijkgraaf Nieuwenhuis de portefeuille: WBP, Gebiedsprocessen, ‘Brede kijk’, Stedelijk water, Baggervisie/programma, Wateropgave 2050, Richtlijn overstromingsrisico, Overdracht grondwatertaken, Almere (implementatie schaalsprong) en Containerterminal Almere.
Aanverwant:2003 - heden Dhr. Jan Nieuwenhuis, Hoofdafdeling, gemeente Zeewolde

Dhr. Roelof Oost

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Janneke Ottens

Functie: Ab-lidPolitiek: Water, Wonen en Natuur
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Ed Rehorst

Functie: Ab-lidPolitiek: Algemene Waterschapspartij
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2013 (4 jaar, 10 maanden in dienst)